Algemene verhuurvoorwaarden van Heras Hekwerk NV 

KBO no. 0400865762

 

Download de Algemene Verhuurvoorwaarden (BE-NL 2021).

 

1. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door verhuurder Heras Hekwerk NV en onder haar handelsnamen uitgebrachte offertes alsmede tussen Heras Hekwerk NV en huurder (“klant”) te sluiten en gesloten huurovereenkomsten. Afwijkingen en/of aanpassing van deze algemene voorwaarden binden partijen alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien Heras Hekwerk NV niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Heras Hekwerk NV het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door de klant gehanteerde voorwaarden,
  hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. De klant verzaakt hiermee dan ook volledig aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.
 3. De niet - tegenstelbaarheid en/of nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van de overigen bepalingen. De bepalingen die geen uitwerking zouden hebben, worden vervangen door geldige bepalingen die soortgelijke werking hebben.

 

2. Totstandkoming huurovereenkomst

 1. Huurovereenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verhuurder. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke orderbevestiging van verhuurder dan wel uit het feit dat verhuurder uitvoering geeft aan de huurovereenkomst. 

 

3. Duur van de huurovereenkomst

 1. Tenzij anders is vastgelegd wordt de huurovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd, namelijk voor de duur die in de orderbevestiging, en bij gebreke daarvan in de offerte, is vermeld.
 2. De huurovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden verlengd.

 

4. Huurprijs

 1. Alle huurprijzen zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW.
 2. De huurprijs bedraagt bij het aangaan van de huurovereenkomst het vermelde bedrag dat op de orderbevestiging, en bij gebreke daarvan in de offerte, is vermeld.
 3. Indien de huurovereenkomst langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een huurindexering plaats op basis van de gezondheidsindex.
 4. Indien de kosten van verhuurder stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet en/of regelgeving, is verhuurder gerechtigd de huurprijs tussentijds te verhogen.

 

5. Betaling

 1. Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Opschorting en verrekening door de huurder van vorderingen van de huurder op de verhuurder worden uitgesloten.
 3. Bij gebreke aan betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is de huurder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. Indien de huurder in verzuim is, is huurder een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag.
 4. Bovendien is de huurder bij gebreke aan betaling binnen 30 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% over het laattijdig betaalde of onbetaalde factuurbedrag, dit met een minimum van € 250,00.
 5. Iedere betaling van de huurder wordt in de eerste plaats aangerekend op de door de huurder verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
 6. Klachten met betrekking tot facturen dienen met opgaaf van redenen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij de verhuurder te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur en de inhoud er van als aanvaard zal worden beschouwd.
 7. Verhuurder is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de huurder op verhuurder te verrekenen met vorderingen van verhuurder en de op enigerlei wijze (in)direct aan verhuurder gelieerde ondernemingen.
 8. Indien de huurder op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt hieronder - in de zin van dit artikel - mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen. 

 

6. Aflevering

 1. Het gehuurde wordt aan de huurder afgeleverd op de in de orderbevestiging aangegeven locatie. De kosten verbonden aan de aan- en afvoer van het gehuurde zijn voor rekening van huurder.
 2. De verhuurder levert enkel op een werkbare ondergrond.
 3. Indien bij levering op de afgesproken tijd niemand aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken dan wel door slechte of onmogelijke bereikbaarheid van de locatie met een normaal transport, dan heeft verhuurder het recht om het gehuurde niet af te leveren,
  onverminderd haar recht op betaling van de huurprijs. De huurder zal alsdan ook de gemaakte transportkosten en eventuele latere transportkosten moeten voldoen. Indien wel wordt afgeleverd – en er niemand namens de huurder aanwezig is voor ontvangst – zijn de door chauffeur genoteerde hoeveelheden en de staat van het gehuurde bindend.
 4. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. Zo draagt zij gedurende de volledige huurperiode het risico voor verlies en beschadiging van het gehuurde goed.
 5. Huurder is verplicht de zaken voor de duur van de overeenkomst tegen diefstal te verzekeren en kopieën van de polissen van deze verzekeringen aan verkoper / opdrachtnemer op eerste aanzegging ter inzage te geven.
 6. Verhuurder heeft het recht om in gedeeltes te leveren zonder dat zij schadeplichtig wordt of het recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat.
 7. Huurder heeft het gehuurde goed bij aflevering in goede staat van onderhoud ontvangen. Huurder zal zorgen dat het gehuurde goed in dezelfde staat is als waarin zij dit ontvangen heeft.
 8. De huurder heeft een meldingsplicht aan de verhuurder in geval van gebreken aan het gehuurde bij aflevering. Voor zichtbare gebreken aan het gehuurde geldt een termijn van 24 uur en voor niet zichtbare gebreken van 24 uur na ontdekking, bij gebreke waarvan het afgeleverde gehuurde als correct en in goede staat afgeleverd zal worden beschouwd.
 9. De huurder zal de gebruiks- en veiligheidsinstructies die op het verhuurde goed aanwezig zijn, dan wel vanwege verhuurders worden gegeven, nauwgezet in acht nemen. 

 

7. Eigendom

 1. Verhuurder behoudt te allen tijde het recht van eigendom op het verhuurde goed.
 2. De huurder is niet gerechtigd de goederen ten nadele van de verhuurder te bezwaren of tot zekerheid over te dragen.
 3. Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht, wordt daardoor eigendom van verhuurder.
 4. Huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
 5. Huurder is verplicht als goed huurder voor de gehuurde zaken zorg te dragen en dient de zaken in goede staat weer in te leveren. Geschiedt zulks niet, dan heeft de verhuurder het recht op schadevergoeding, ter waarde van de actuele nieuwprijs/verkoopprijs van het gehuurde.
 6. Na vergoeding van de schade, zal de verhuurder het gehuurde in eigendom overdragen aan de huurder.
 7. Indien huurder met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verhuurder tekortschiet of verhuurder goede grond geeft te vrezen dat in die verplichtingen tekort zal worden geschoten, is verhuurder gerechtigd de verhuurde en afgeleverde zaken onmiddellijk terug te nemen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Na terugneming zal de huurder worden gecrediteerd voor eventueel reeds teveel in rekening gebrachte huurtermijnen, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de schade die verhuurder lijdt als gevolg van het beroepen op het eigendomsvoorbehoud.
 8. Indien verhuurder de zaken als haar eigendom opvordert, is de huurder gehouden om verhuurder onverwijld en zonder enige belemmering de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent de huurder reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden, teneinde de zaken terug te nemen.
 9. De verhuurder is niet aansprakelijk voor nadeel dat door de huurder of door derden wordt geleden, in verband met het terughalen van het gehuurde goed, ten gevolge het beëindigen van de huurovereenkomst.
 10. De huurder verbindt zich er toe om de verhuurder onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door derde op de verhuurde goederen zou zijn gelegd of indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van verhuurder aangetast zijn of dreigen aangetast te worden. 

 

8. Gebruik

 1. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de bediening en behandelingsvoorschriften.
 2. Huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen die over de vereiste deskundigheid (voor het installeren en gebruik van het gehuurde) beschikken en de door de verhuurder verstrekte instructies op te volgen.
 3. Huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de orderbevestiging, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, op straffe van vergoeding van de door de verhuurder gemaakte kosten.
 4. Huurder is verplicht verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert of had kunnen constateren.
 5. Als de huurder bij einde van de huurovereenkomst het gehuurde niet op de afgesproken wijze aanbiedt, zelf niet aanwezig is of op andere wijze tekortschiet in de afhandeling van de huurovereenkomst, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding van de gemaakte kosten (zoals extra manuren, transportkosten, etc) onverminderd het recht op andere schadevergoeding (verlies of beschadiging van zaken). Indien het gehuurde op de afgesproken tijd retour wordt genomen, zijn – indien huurder of iemand namens deze niet aanwezig is – de door chauffeur genoteerde hoeveelheden en de staat van het gehuurde bindend.

 

9. Inspectie, onderhoud en reparatie

 1. Huurder verplicht zich het gehuurde op eerste verzoek van verhuurder voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde goed en toestemming de gebouwen en terreinen van de huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.
 2. Huurder stelt desgevraagd en op eerste verzoek het gehuurde in gereinigde staat en op voorgeschreven wijze ter beschikking aan verhuurder voor het door de verhuurder uit te voeren inspectie, onderhoud en/of reparatie. Huurder zal zulks ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.
 3. Huurder zal geen reparaties uitvoeren of doen uitvoeren dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van reparaties komen de reparaties volledig voor rekening en risico van huurder.

 

10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: De situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk , al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten elke wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen: oorlog of oorlogsdreiging, terrorisme, rellen, staking, overstroming, brand, storing of uitval van energievoorzieningen, overheidsmaatregelen en vervoersverboden.
 3. Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en komt niet in verzuim, indien hij ten gevolge van omstandigheden die buiten zijn invloedssfeer liggen en/of verandering in omstandigheden verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 4. Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan een maand vanaf de geplande levering voortduurt, hebben partijen het recht (dat deel van) de overeenkomst te ontbinden (dat nog niet is uitgevoerd), zonder dat één der partijen recht heeft op schadevergoeding.
 5. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van overmacht aan de zijde van de verhuurder dan wel aan de zijde van de (onder)aannemers aangesteld door verhuurder;

 

11. Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder heeft voor het gehuurde een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het van toepassing zijnde eigen risico van deze aansprakelijkheidverzekering komt voor rekening van de huurder. Bij repeterende schades kan het zijn dat per schade voorval een eigen risico voor rekening van de huurder komt.
 2. In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder dit binnen 48 uur na constatering schriftelijk aan verhuurder te melden.
 3. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen, zal de geleden schade op grond van de verzekering op huurder verhaald worden.
 4. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en vervreemding; ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van huurder. Huurder dient om die reden zich daartegen te verzekeren.
 5. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan.
 6. De aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, mede indachtig lid 1 van dit artikel, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder. 
 7. Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking schade geleden door huurder, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van aan verhuurder toerekenbare gebreken aan het gehuurde, voor zover verhuurder voor die schade verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 8. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, waaronder stagnatieschade en gederfde winst en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen.
 9. Bij verhuur van mobiele hekwerken en andere beveiligingszaken is verhuurder niet aansprakelijk voor schade, welke veroorzaakt wordt aan het beveiligde object. Huurder is gehouden een deugdelijke verzekering daarvoor af te sluiten. 

 

12. Annulering

Een huurovereenkomst kan steeds vroegtijdig door de huurder beëindigd worden zonder opgaaf van reden en dit uiterlijk 2 werkdagen voor de effectieve levering van het gehuurde goed plaats vindt. Bij laattijdige annulering zal steeds een annuleringskost in rekening worden gebracht van 500,00 euro.

 

13. Ontbinding

Verhuurder heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder
rechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst te ontbinden wanneer: huurder zijn verplichtingen --uit hoofde van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie c.q. en aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen is verloren of deze is beperkt dan wel indien aan verhuurder is gebleken dat de huurder onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van de
verhuurder, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

In geval van ontbinding van de huurovereenkomst is huurder aan verhuurder alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Alle huurtermijnen zijn in geval van ontbinding van de huurovereenkomst direct opeisbaar. Daarnaast is huurder gehouden om verhuurder te vergoeden overeenkomstig het in artikel 5.4 bepaalde.

Verhuurder zal de klant alvorens tot dergelijke gemotiveerde ontbinding over te gaan hiervan in kennis stellen middels (aangetekende) brief dan wel per e-mail waarbij zij klant zal uitnodigen om binnen de 14 dagen na verzenddatum van de (aangetekende) brief dan wel verzending van de e-mail het nodige te doen om zich in regel te stellen aangaande de verplichtingen voortvloeiend uit de gesloten overeenkomst en uit deze algemene voorwaarden waar klant te kort is geschoten.

 

14. Overdracht rechten en plichten

Verhuurder heeft het recht de eigendom van het gehuurde en haar rechten en plichten uit hoofde van de huurovereenkomst aan een derde over te dragen. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.

 

15. Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op de verhuurovereenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van verhuurder onverminderd het recht van verhuurder om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.