Algemene verkoopvoorwaarden van Heras Hekwerk NV 

KBO no. 0400865762

 

Download de Algemene Verkoopvoorwaarden (BE-NL 2021).

 

1. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper Heras Hekwerk NV en onder haar handelsnamen uitgebrachte offertes alsmede tussen Heras Hekwerk NV en koper (“klant”) te sluiten en gesloten overeenkomsten. Afwijkingen en/of aanpassing van deze algemene voorwaarden binden partijen alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien Heras Hekwerk NV niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Heras Hekwerk NV het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door de klant gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. De klant verzaakt hiermee dan ook volledig aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.
 3. De niet - tegenstelbaarheid en/of nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen. De bepalingen die geen uitwerking zouden hebben, worden vervangen door geldige bepalingen die soortgelijke werking hebben.

 

2. Totstandkoming verkoopovereenkomst

 1. Al onze aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook, zijn geheel vrijblijvend hetzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Heras Hekwerk NV is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs, indien duidelijk is ( of moet zijn ) dat deze prijs berust op een kennelijke schrijf – of communicatiefout. Heras Hekwerk NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die hieruit rechtstreeks zou voortvloeien.
 3. De overeenkomst met de klant komt tot stand na bevestiging door Heras Hekwerk NV of doordat Heras Hekwerk NV aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst. 


3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
 2. Heras Hekwerk NV is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen aan de klant door te berekenen. 
 

4. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Bij gebreke aan betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. Indien klant in verzuim is, is klant een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag.
 3. Bovendien is klant bij gebreke aan betaling binnen 30 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% over het laattijdig betaalde of onbetaalde factuurbedrag, dit met een minimum van € 250,00.
 4. Iedere betaling van klant wordt in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
 5. Opschorting en verrekening door de klant van vorderingen van Heras Hekwerk NV op de klant worden uitgesloten.
 6. Klachten met betrekking tot facturen dienen met opgaaf van redenen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij Heras Hekwerken te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur en de inhoud er van als aanvaard zal worden beschouwd. 
 7. Heras Hekwerk NV is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de klant op Heras Hekwerk NV te verrekenen met vorderingen van Heras Hekwerk NV op de klant.
 8. Indien klant op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de klant in de zin van dit artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

 

5. Levering

 1. Zaken worden aan klant afgeleverd op de in de orderbevestiging aangegeven locatie. De kosten verbonden aan de levering zijn voor rekening van klant.
 2. Indien bij levering niemand aanwezig is voor de inontvangstneming van de zaken, dan wel zulks niet mogelijk is door een slecht bereikbare locatie, dan heeft Heras Hekwerken het recht om deze niet af te leveren, onverminderd haar recht op betaling van de koopprijs. Klant zal alsdan ook de gemaakte transportkosten en eventuele later transportkosten moeten voldoen. Indien wel wordt afgeleverd – en er niemand namens de klant aanwezig is voor ontvangst – zijn de door chauffeur genoteerde hoeveelheden en staat van de zaken bindend.
 3. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken en het gebruik ervan voor rekening en risico van de klant.
 4. Klant is verplicht de zaken tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Heras Hekwerk NV op eerste aanzegging ter inzage te geven, totdat klant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Heras Hekwerk NV heeft het recht om in gedeeltes te leveren zonder dat zij schadeplichtig wordt of het recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat. 

 

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Heras Hekwerk NV tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties met klant door laatstgenoemde volledig zijn voldaan, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen, ook indien deze goederen zijn verwerkt, gebruikt of verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Voordat de betaling is ontvangen door Heras
  Hekwerk NV is het aan de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.
 2. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Heras Hekwerk NV tegen de klant heeft of mocht verkrijgen wegens tekortschieten - of ontbinding van de overeenkomst - door de klant in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens Heras Hekwerk NV.
 3. Op alle door Heras Hekwerk NV geleverde goederen behoudt Heras Hekwerk NV zich het recht voor om pandrechten tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, te vestigen, voor zover de wet dit toelaat.
 4. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Heras Hekwerk NV te bewaren en verwittigt hiervan indien nodig de schuldeiserpandhouder en de verhuurder per aangetekend schrijven met kopie aan Heras Hekwerk NV
 5. De klant is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Heras Hekwerken op eerste aanzegging ter inzage te geven. 
 6. Voorts is klant verplicht op eerste verzoek van Heras Hekwerk NV en ten behoeve van Heras Hekwerk NV alle aanspraken van klant op diens verzekeraars hieruit voortvloeiend aan Heras Hekwerk NV te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
 7. Indien de klant met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Heras Hekwerk NV tekortschiet of Heras Hekwerk NV goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen zal tekortschieten, is Heras Hekwerk NV gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 8. Het is de klant toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de klant verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.
 9. De klant verbindt zich, zodra Heras Hekwerk NV de wens daartoe te kennen geeft, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt, voor zover de klant deze niet verpand heeft aan haar financierende bank, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heras Hekwerk NV. De klant verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Heras Hekwerk NV de wens daartoe te kennen geeft, aan Heras Hekwerk NV te verpanden op tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de klant. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Heras Hekwerk NV op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de klant bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Heras Hekwerk NV tot zekerheid van al hetgeen de klant, uit welken hoofde ook, aan Heras Hekwerk NV verschuldigd is en zal worden.
 10. Het eigendomsvoorbehoud van Heras Hekwerk NV komt niet te vervallen bij betaling aan haar door een derde die in de vordering van Heras Hekwerk NV op de klant wordt gesubrogeerd.
 11. Tevens verbindt klant zich er toe om Heras Hekwerk NV te verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal klant op verzoek van Heras Hekwerk NV de identiteit van de eigenaar van het pand meedelen.
 12. De klant verbindt zich er toe om Heras Hekwerken onmiddellijk via
  aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

 

7. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: De situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk , al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten elke wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen: oorlog of oorlogsdreiging, terrorisme, rellen, staking, overstroming, brand, storing of uitval van energievoorzieningen, overheidsmaatregelen en vervoersverboden.
 3. Bij overmacht zullen beide partijen voor de duur van de overmachtsituatie, doch niet langer dan een maand, het recht hebben hun verplichtingen op te schorten.
 4. Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan een maand vanaf de geplande levering voortduurt, hebben partijen het recht (dat deel van) de overeenkomst te ontbinden (dat nog niet is uitgevoerd), zonder dat één der partijen recht heeft op schadevergoeding. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden ten aanzien van reeds geleverde zaken.

 

8. Aansprakelijkheid

 1. Heras Hekwerk NV is alleen aansprakelijk voor door de klant geleden schade, indien de klant kan aantonen dat er sprake is van opzet of zware fout aan de zijde van Heras Hekwerk NV.
 2. Heras Hekwerk NV sluit de aansprakelijkheid voor gevolgschade van de klant uitdrukkelijk uit waaronder wordt verstaan - doch niet uitsluitend - winstderving, stagnatieschade, arbeidskosten, rentekosten en reparatiekosten, transportkosten of boetes.
 3. Aansprakelijkheid voor schade wordt in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW.
 4. Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.
 5. Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de klant binnen 1 jaar na aansprakelijkstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na de in lid bedoelde periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn verjaard. 

 

9. Controle en reclameren

 1. De klant dient terstond doch uiterlijk binnen 3 dagen na aflevering de geleverde zaken grondig op afwijkingen zoals gebreken, onjuiste aantallen of foute maten te controleren en 
  vergelijken met de geplaatste order en verzenddocumenten. Afwijkingen dienen ook terstond schriftelijk te worden gemeld bij Heras Hekwerk NV bij gebreke waarvan de leverantie feitelijk alsook in rechte als juist mag worden beschouwd. Het tegenbewijs rust in dat geval op de klant.
 2. Voor niet-zichtbare gebreken gelden - indachtig het eerste lid - dezelfde voorwaarden, met dien verstande dat de klachttermijn start terstond doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontdekking van de afwijking.
 3. Voor alle andere reclamaties, zoals onjuiste facturatie, geldt een klachttermijn van 5 werkdagen na ontdekking van de klacht, bij gebreke waarvan de factuur feitelijk alsook in rechte als juist mag worden beschouwd.


10. (gevolgen van) ontbinding

 1. Indien de klant niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze algemene verkoopvoorwaarden, alsmede in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie c.q. en aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen is verloren of deze is beperkt dan wel indien aan Heras Hekwerk NV is gebleken dat klant onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van Heras Hekwerk NV heeft Heras Hekwerk NV het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht van Heras Hekwerk NV de door haar geleden schade van klant te vorderen. Heras Hekwerk NV zal de klant alvorens tot dergelijke gemotiveerde ontbinding over te gaan hiervan in kennis stellen middels (aangetekende) brief dan wel per email waarbij zij klant zal uitnodigen om binnen de 14 dagen na verzenddatum van de (aangetekende) brief dan wel verzending van de email het nodige te doen om zich in regel te stellen aangaande de verplichtingen voortvloeiend uit de gesloten overeenkomst en uit deze algemene voorwaarden waar klant te kort is geschoten.
 2. Indien Heras Hekwerk NV zich schuldig maakt aan een volledige of gedeeltelijke wanprestatie of gebrekkige uitvoering van haar contractuele verplichtingen heeft de klant het recht om de overeenkomst met Heras Hekwerk NV te ontbinden. De klant zal Heras Hekwerk NV alvorens tot dergelijke gemotiveerde ontbinding over te gaan hiervan in kennis stellen middels (aangetekende) brief dan wel per email waarbij zij Heras Hekwerk NV zal uitnodigen om binnen de 14 dagen na verzenddatum van de (aangetekende) brief dan wel verzending van de email het nodige te doen om zich in regel te stellen met betrekking tot de wanprestatie of gebrekkige uitvoering waar zij zich aan schuldig heeft gemaakt.
 3. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door Heras Hekwerk NV geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
  4. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Heras Hekwerk NV te ontbinden ingeval van zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van Heras Hekwerk NV Indien de klant dit ontbindingsrecht wenst uit te oefenen dient de klant Heras Hekwerk NV hiervan in kennis te stellen per aangetekende brief binnen 14 dagen nadat de klant op de hoogte was van de omstandigheid die tot deze ontbinding aanleiding heeft gegeven.

 

11. Annulering van de overeenkomst

De tussen partijen gesloten verkoopovereenkomst kan uitzonderlijk vroegtijdig door de klant geannuleerd worden. Indien de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient zij dit schriftelijk aan Heras Hekwerk NV te melden voordat de levering heeft plaatsgevonden. De klanten die annuleren zijn steeds gehouden tot vergoeding van alle kosten die in het kader van de tussen partijen gesloten verkoopovereenkomst reeds door Heras Hekwerk NV gemaakt zijn. Bij wijze van voorbeeld doch niet limitatief opgesomd, zijn dit onder andere productiekosten, reeds geplande montages, reeds geplande transporten, enzovoort. Heras Hekwerk NV kan de betaling van deze kosten van haar klanten vragen op eenvoudig verzoek.

 


12. Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op alle door Heras Hekwerk NV gedane aanbiedingen, alle met Heras Hekwerk NV gesloten overeenkomsten en andere met Heras Hekwerk NV aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, ook ingeval van transacties met klanten gevestigd in het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats van de vestiging van Heras Hekwerk NV zal gelden.
 3. Alle geschillen tussen partijen ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Heras Hekwerk NV thans zijnde Pelt, onverminderd het recht van Heras Hekwerk NV om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.