Algemene voorwaarden

Verkoop en verhuur

Download


Algemene Verkoopvoorwaarden van Heras Hekwerken NV

1. Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper Heras Hekwerken NV en onder haar handelsnamen uitgebrachte offertes alsmede tussen Heras Hekwerken NV en koper (“klant”) te sluiten en gesloten overeenkomsten. Afwijkingen en/of aanpassing van deze algemene voorwaarden binden partijen alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien Heras Hekwerken NV niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Heras Hekwerken NVhet recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.
3. De toepasselijkheid van eventuele door de klant gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. De klant verzaakt hiermee dan ook volledig aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.
4. De niet - tegenstelbaarheid en/of nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van de overigen bepalingen. De bepalingen die geen uitwerking zouden hebben, worden vervangen door geldige bepalingen die soortgelijke werking hebben.

2. Totstandkoming verkoopovereenkomst

1. Al onze aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook, zijn geheel vrijblijvend hetzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Heras Hekwerken NV is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs, indien duidelijk is ( of moet zijn ) dat deze prijs berust op een kennelijke schrijf – of communicatiefout. Heras Hekwerken NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die hieruit rechtstreeks zou voortvloeien.
3. De overeenkomst met de klant komt tot stand na bevestiging door Heras Hekwerken NV of doordat Heras Hekwerken NV aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
2. Heras Hekwerken NV is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen aan de klant door te berekenen.

4. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Bij gebreke aan betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. Indien klant in verzuim is, is klant een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag.
3. Bovendien is klant bij gebreke aan betaling binnen 30 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% over het laattijdig betaalde of onbetaalde factuurbedrag, dit met een minimum van € 250,00.
4. Iedere betaling van klant wordt in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
5. Opschorting en verrekening door de klant van vorderingen van Heras Hekwerken NV op de klant worden uitgesloten.
6. Klachten met betrekking tot facturen dienen met opgaaf van redenen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij Heras Hekwerken te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur en de inhoud er van als aanvaard zal worden beschouwd.
7. Heras Hekwerken NV is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de klant op Heras Hekwerken NV te verrekenen met vorderingen van Heras Hekwerken NV op de klant.
8. Indien klant op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de klant in de zin van dit artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

5. Levering

1. Zaken worden aan klant afgeleverd op de in de orderbevestiging aangegeven locatie. De kosten verbonden aan de levering zijn voor rekening van klant.
2. Indien bij levering niemand aanwezig is voor de inontvangstneming van de zaken, dan wel zulks niet mogelijk is door een slecht bereikbare locatie, dan heeft Heras Hekwerken het recht om deze niet af te leveren, onverminderd haar recht op betaling van de koopprijs. Klant zal alsdan ook de gemaakte transportkosten en eventuele later transportkosten moeten voldoen. Indien wel wordt afgeleverd – en er niemand namens de klant aanwezig is voor ontvangst – zijn de door chauffeur genoteerde hoeveelheden en staat van de zaken bindend.
3. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken en het gebruik ervan voor rekening en risico van de klant.
4. Klant is verplicht de zaken tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Heras Hekwerken NV op eerste aanzegging ter inzage te geven, totdat klant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5. Heras Hekwerken NV heeft het recht om in gedeeltes te leveren zonder dat zij schadeplichtig wordt of het recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat.

6. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Heras Hekwerken NV tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties met klant door laatstgenoemde volledig zijn voldaan, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen, ook indien deze goederen zijn verwerkt, gebruikt of verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Voordat de betaling is ontvangen door Heras Hekwerken NV is het aan de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.
2. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Heras Hekwerken NV tegen de klant heeft of mocht verkrijgen wegens tekortschieten - of ontbinding van de overeenkomst - door de klant in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens Heras Hekwerken NV.
3. Op alle door Heras Hekwerken NV geleverde goederen behoudt Heras Hekwerken NV zich het recht voor om pandrechten tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, te vestigen, voor zover de wet dit toelaat.
4. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Heras Hekwerken NV te bewaren en verwittigt hiervan indien nodig de schuldeiserpandhouder en de verhuurder per aangetekend schrijven met kopie aan Heras Hekwerken NV
5. De klant is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Heras Hekwerken op eerste aanzegging ter inzage te geven.
Algemene verkoopvoorwaarden van Heras Hekwerken NV  www.heras-mobile.com
6. Voorts is klant verplicht op eerste verzoek van Heras Hekwerken NV en ten behoeve van Heras hekwerken NV alle aanspraken van klant op diens verzekeraars hieruit voortvloeiend aan Heras Hekwerken NV te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
7. Indien de klant met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Heras Hekwerken NV tekortschiet of Heras Hekwerken NV goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen zal tekortschieten, is Heras Hekwerken NV gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
8. Het is de klant toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de klant verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.
9. De klant verbindt zich, zodra Heras Hekwerken NV de wens daartoe te kennen geeft, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt, voor zover de klant deze niet verpand heeft aan haar financierende bank, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heras Hekwerken NV. De klant verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Heras Hekwerken NV de wens daartoe te kennen geeft, aan Heras Hekwerken NV te verpanden op tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de klant. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Heras Hekwerken NV op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de klant bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Heras Hekwerken NV tot zekerheid van al hetgeen de klant, uit welken hoofde ook, aan Heras Hekwerken NV verschuldigd is en zal worden.
10. Het eigendomsvoorbehoud van Heras Hekwerken NV komt niet te vervallen bij betaling aan haar door een derde die in de vordering van Heras Hekwerken NV op de klant wordt gesubrogeerd.
11. Tevens verbindt klant zich er toe om Heras Hekwerken NV te verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal klant op verzoek van Heras Hekwerken NV de identiteit van de eigenaar van het pand meedelen.
12. De klant verbindt zich er toe om Heras Hekwerken onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

7.Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: De situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk , al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten elke wil van partijen, zelfs al was deze
omstandigheid ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen: oorlog of oorlogsdreiging, terrorisme, rellen, staking, overstroming, brand, storing of uitval van energievoorzieningen, overheidsmaatregelen en vervoersverboden.
3. Bij overmacht zullen beide partijen voor de duur van de overmachtsituatie, doch niet langer dan een maand, het recht hebben hun verplichtingen op te schorten.
4. Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan een maand vanaf de geplande levering voortduurt, hebben partijen het recht (dat deel van) de overeenkomst te ontbinden (dat nog niet is uitgevoerd), zonder dat één der partijen recht heeft op schadevergoeding. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden ten aanzien van reeds geleverde
zaken.

8. Aansprakelijkheid

1. Heras Hekwerken NV is alleen aansprakelijk voor door de klant geleden schade, indien de klant kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Heras Hekwerken NV.
2. Heras Hekwerken NV sluit de aansprakelijkheid voor gevolgschade van de klant uitdrukkelijk uit waaronder wordt verstaan - doch niet uitsluitend - winstderving, stagnatieschade, arbeidskosten, rentekosten en reparatiekosten, transportkosten of boetes.
3. Aansprakelijkheid voor schade wordt in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW.
4. Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.
5. Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de klant binnen 1 jaar na aansprakelijkstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na de in lid bedoelde periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn verjaard.

9. Controle en reclameren

1. De klant dient terstond doch uiterlijk binnen 12 uur na aflevering de geleverde zaken grondig op afwijkingen zoals gebreken, onjuiste aantallen of foute maten te controleren en vergelijken met de geplaatste order en verzenddocumenten. Afwijkingen dienen ook terstond schriftelijk te worden gemeld bij Heras Hekwerken NV bij gebreke waarvan de leverantie feitelijk alsook in rechte als juist mag worden beschouwd. Het tegenbewijs rust in dat geval op de klant.
2. Voor niet-zichtbare gebreken gelden - indachtig het eerste lid - dezelfde voorwaarden, met dien verstande dat de klachttermijn start terstond doch uiterlijk binnen 12 uur na ontdekking van de afwijking.
3. Voor alle andere reclamaties, zoals onjuiste facturatie, geldt een klachttermijn van 5 werkdagen na ontdekking van de klacht, bij gebreke waarvan de factuur feitelijk alsook in rechte als juist mag worden beschouwd.

10. (gevolgen van) ontbinding

1. Indien de klant niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze algemene verkoopvoorwaarden, alsmede in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie c.q. en aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen is verloren of deze is beperkt dan wel indien aan Heras Hekwerken NV is gebleken dat klant onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van Heras Hekwerken NV heeft Heras Hekwerken NV het recht de overeenkomst met de klant zonder vooraf gaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht van Heras Hekwerken NV de door haar geleden schade van klant te vorderen.
2. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst (evt. ten aanzien van reeds geleverde zaken) alsdan te ontbinden, tenzij Heras Hekwerken NV daarmee instemt.
3. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door Heras Hekwerken NV geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
4. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Heras Hekwerken NV te ontbinden ingeval van zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van Heras Hekwerken NV Indien de klant dit ontbindingsrecht wenst uit te oefenen dient de klant Heras Hekwerken NV hiervan in kennis te stellen per aangetekende brief binnen 14 dagen nadat de klant op de hoogte was van de omstandigheid die tot deze ontbinding aanleiding heeft gegeven.

Conditions générales de vente de Heras Hekwerken N.V.-S.A.

1. Applicabilité des conditions

1. Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les offres émises par le vendeur Heras Hekwerken N.V.- S.A. et sous ses appellations commerciales, ainsi qu’aux contrats à conclure et conclus entre Heras Hekwerken N.V.- S.A. et l’acheteur (le « client »). Les dérogations et/ou les adaptations aux présentes conditions générales ne lient les parties que si elles sont convenues par écrit. Si Heras Hekwerken N.V.-S.A. ne réclame pas systématiquement le respect des présentes conditions, cela ne signifie pas qu’elles ne s’appliqueront pas, ni que Hekwerken N.V.-S.A. perd le droit d’en réclamer le respect strict dans des situations ultérieures, éventuellement analogues.
2. Le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales et les accepter dans leur intégralité.
3. L’applicabilité des éventuelles conditions utilisées par le client, quelle que soit leur dénomination, est par les présentes expressément refusée. Ce faisant, le client renonce dès lors intégralement à l’application de ses propres conditions générales.
4. L’absence d’opposabilité et/ou la nullité d’une ou de plusieurs dispositions des présentes conditions générales n’aura (n’auront) aucune conséquence sur la validité des autres dispositions. Les dispositions qui seraient sans effet seraient remplacées par des dispositions valables sortissant des effets analogues.

2. Prise d’effet du contrat de vente

1. Toutes nos offres, indépendamment de leur forme, sont sans engagement, sauf indication expresse autre.
2. Heras Hekwerken N.V.-S.A. n’est pas tenue de fournir à un prix indiqué s’il est (ou doit être) évident que ce prix est mentionné sur la base d’une faute de frappe ou d’une faute de communication manifeste. Heras Hekwerken N.V.-S.A. ne peut pas être tenue pour responsable des dommages qui en découleraient directement.
3. Le contrat avec le client prend effet après confirmation par Heras Hekwerken N.V.-S.A. ou à l’entame de l’exécution du contrat par Heras Hekwerken N.V.-S.A.

3. Prix

1. Tous les prix sont exprimés en euros et hors T.V.A.
2. Heras Hekwerken N.V.-S.A. est habilitée à répercuter sur le client les facteurs induisant une hausse du prix de revient, tels que les prélèvements, impôts et surcharges.

4. Paiement

1. Tout paiement doit être effectué dans les 30 jours qui suivent la date de la facture.
2. À défaut de paiement dans les 30 jours à compter de la date de facturation, le client sera en défaut, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Si le client est en défaut, il sera redevable d’un intérêt moratoire égal au taux d’intérêt légal en matière commerciale sur le montant impayé de la facture.
3. En outre, le client sera également redevable, à défaut de paiement dans les 30 jours à compter de la date de facturation, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant de la facture en retard ou impayée, avec un minimum de 250,00 €.
4. Tout paiement du client sera dans un premier temps comptabilisé sur les coûts dont il est redevable, ensuite sur les intérêts dus et, dans un dernier temps seulement, sur le montant dû au principal.
5. La suspension et la compensation par le client de créances qu’il détiendrait sur Heras Hekwerken N.V.-S.A. sont exclues.
6. Les réclamations relatives aux factures doivent être adressées à Heras Hekwerken N.V.-S.A., par écrit et avec indication des raisons, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de facture, à défaut de quoi la facture et son contenu seront considérés comme ayant été acceptés.
7. Heras Hekwerken N.V.-S.A. est de tout temps habilitée à compenser toutes les créances du client sur Heras Hekwerken N.V.-S.A. évaluables en argent avec des créances de Heras Hekwerken N.V.-S.A. sur le client.
8. Si le client fait partie, d’une quelconque manière, d’un groupe d’entreprises, il conviendra d’entendre ci-dessous par client - au sens du présent article - toutes les entreprises appartenant, de quelque manière que ce soit, à ce groupe.

5. Livraison

1. Les choses sont livrées au client à l’endroit indiqué dans la confirmation de commande. Les coûts liés à la livraison sont supportés par le client.
2. Si, lors de la livraison, personne n’est présent pour prendre possession des biens ou si la livraison s’avère impossible en raison de difficultés d’accès propres au site, Heras Hekwerken N.V.-S.A. aura le droit de ne pas les livrer, sans préjudice de son droit au paiement du prix d’achat. Le client sera dans ce cas également tenu de supporter les frais de transport exposés, ainsi que les éventuels autres frais de transport ultérieurs. Si la chose est livrée et si personne n’est présent au nom du client pour en prendre possession, les quantités notées et l’état des biens consignés par le chauffeur seront contraignants.
3. À compter du moment de la livraison, les choses et leur utilisation seront pour le compte et aux risques du client.
4. Le client est tenu d’assurer les biens contre le vol et, à la première demande en ce sens de Heras Hekwerken N.V.-S.A., de permettre la consultation des polices de ces assurances à Heras Hekwerken N.V.-S.A. jusqu’à ce que le client ait satisfait à toutes les obligations de paiement.
5. Heras Hekwerken N.V.-S.A. a le droit de livrer en lots sans être redevable d’un dédommagement et sans induire de ce chef le droit à résilier le contrat.

6. Réserve de propriété

1. Tous les biens livrés continuent à appartenir à Heras Hekwerken N.V.-S.A. jusqu’à ce que toutes les obligations découlant du présent contrat ou de transactions y afférentes avec le client aient été entièrement respectées par ce dernier, en ce compris le paiement du prix convenu, des coûts, des intérêts et des éventuels dédommagements, même si ces biens sont transformés,
utilisés ou consommés, ou s’ils ont été intégrés dans d’autres biens. Avant la réception du paiement par Heras Hekwerken N.V.-S.A., le client s’abstiendra expressément d’utiliser les biens livrés en tant que moyen de paiement, à les mettre en gage ou à les grever de tout autre droit de sûreté.
2. La réserve de propriété s’applique également aux créances que Heras Hekwerken N.V.-S.A. a ou pourrait obtenir à l’encontre du client en raison de manquements - ou de la dissolution du contrat - dans le chef du client relativement à un ou plusieurs de ses engagements stipulés à l’égard de Heras Hekwerken N.V.-S.A. dans les contrats dont question ci-dessus.
3. Heras Hekwerken N.V.-S.A. se réserve le droit, sur tous les biens livrés par ses soins, d’établir des droits de gage pour sûreté ultérieure du respect de toutes les obligations découlant de ces contrats ou de transactions y afférentes, pour autant que la loi l’y autorise.
4. Le client est tenu de conserver les biens fournis en exécution de la réserve de propriété avec l’indispensable vigilance et en tant que propriété identifiable de Heras Hekwerken N.V.-S.A. ; si nécessaire, il en informera, sous pli recommandé, le créancier-gagiste et le loueur, avec une copie à Heras Hekwerken N.V.-S.A. Conditions générales de vente de Heras Hekwerken N.V.-S.A. www.heras-mobile.com
5. Pour la durée de la réserve de propriété, le client est tenu d’assurer les choses contre les dommages liés à un incendie, une explosion ou des dégâts des eaux et de permettre à Heras Hekwerken N.V.-S.A. de consulter les polices de ces assurances, à la première demande de cette dernière.
6. Par ailleurs, le client est tenu, à la première demande de Heras Hekwerken N.V.-S.A. et à son bénéfice, de mettre en gage toutes les revendications du client sur ses assureurs en découlant, pour sûreté ultérieure du respect de toutes les obligations découlant de ces contrats ou de transactions y afférentes.
7. Si le client méconnaît ses obligations de paiement à l’égard de Heras Hekwerken N.V.-S.A. ou si cette dernière a de bonnes raisons de craindre que le client manquera à ces obligations, Heras Hekwerken N.V.-S.A. sera habilitée, d’initiative et sans encourir la moindre responsabilité à l’égard du client, de reprendre les biens loués grevés de la réserve de propriété. Après cette reprise, le client sera crédité de la valeur marchande, laquelle ne pourra en aucun cas être supérieure au prix d’achat initial, déduction faite des coûts exposés lors de la reprise.
8. Le client est autorisé, dans le cadre de l’exercice normal de ses activités, à vendre et à transférer à des tiers les biens fournis en application de la réserve de propriété. En cas de vente à crédit, le client sera tenu de convenir avec ses acheteurs d’une réserve de propriété sur le pied des dispositions du présent article.
9. Dès que Heras Hekwerken N.V.-S.A. lui en aura exprimé le souhait, le client s’obligera à s’abstenir de céder ou de mettre en gage à des tiers, sans l’autorisation écrite préalable de Heras Hekwerken N.V.-S.A., les créances qu’il obtient à l’encontre de ses clients, pour autant que le client ne les ait pas mises en gage auprès de l’établissement bancaire assurant son financement. Par ailleurs, dès que Heras Hekwerken N.V.-S.A. lui en aura exprimé le souhait, le client s’engagera à mettre en gage les créances dont question au bénéfice de Heras Hekwerken N.V.-S.A., pour sûreté ultérieure de ses créances à l’égard du client, de quelque chef que ce soit. Pour autant que la réserve de propriété de Heras Hekwerken N.V.-S.A. sur les biens livrés soit annulée sous l’effet de l’accession ou de la transformation, le client constituera d’avance, au profit de Heras Hekwerken N.V.-S.A., un gage sans possession sur la chose faisant l’objet respectivement de l’accession et de la transformation pour sûreté de ce que le client est et sera redevable, de quelque chef que ce soit, à Heras Hekwerken N.V.-S.A.
10. La réserve de propriété de Heras Hekwerken N.V.-S.A. ne prend pas fin lors du paiement effectué à son bénéfice par un tiers qui est subrogé dans la créance de Heras Hekwerken N.V.-S.A. sur le client.
11. Par ailleurs, le client s’oblige à informer Heras Hekwerken N.V.-S.A. dans l’éventualité où les biens seraient stockés dans un immeuble qui ne lui appartient pas et, à la demande de Heras Hekwerken N.V.-S.A., le client lui communiquera l’identité du propriétaire de cet immeuble.
12. Le client s’engage à informer immédiatement Heras Hekwerken N.V.-S.A., par courrier recommandé, de toute saisie qui serait pratiquée par un tiers sur les biens vendus.

7. Force majeure

1. On entend par force majeure, la situation dans laquelle l’exécution du contrat est empêchée, en tout ou en partie, temporairement ou définitivement, en raison de circonstances échappant au contrôle de chacune des parties, même si cette circonstance était déjà prévisible au moment de la conclusion du contrat.
2. On entend en toute hypothèse par force majeure (liste non exhaustive) : une guerre déclarée ou non, un acte de terrorisme, des émeutes, une grève, des inondations, un incendie, une panne ou un dysfonctionnement des approvisionnements en énergie, des mesures d’ordre public et des interdictions de transport.
3. En cas de force majeure, les deux parties auront le droit de suspendre leurs obligations pour la durée de la situation de force majeure, pour autant qu’elle ne se prolonge pas plus d’un mois.
4. Si le respect de ses obligations est impossible de façon permanente ou si une impossibilité temporaire se prolonge durant plus d’un mois à compter de la livraison prévue, les parties auront le droit de résilier le contrat (ou la partie de ce contrat qui n’a pas encore été exécutée), sans que l’une des parties ne puisse invoquer un droit à un dédommagement. Le client n’est pas habilité à résilier le contrat relativement à des biens déjà livrés.

8. Responsabilité

1. Heras Hekwerken N.V.-S.A. est uniquement responsable des dommages subis par le client, si ce dernier est en mesure de démontrer l’existence du dol ou de la faute lourde dans le chef de Heras Hekwerken N.V.-S.A.
2. Heras Hekwerken N.V.-S.A. exclut expressément la responsabilité pour les dommages consécutifs du client, étant entendu qu’il convient d’entendre par cette notion le manque à gagner, le dommage de stagnation, les coûts de la main-d’œuvre, les charges d’intérêt, les frais de réparation, les coûts de transport ou les amendes (liste non limitative).
3. La responsabilité pour les dommages est en toute hypothèse expressément limitée au montant versé par l’assurance dans le sinistre en question, majoré de la franchise. Si, indépendamment du motif, aucune indemnité ne devait être versée en exécution des conditions de la police d’assurance, la responsabilité relative aux dommages serait expressément limitée au montant de la facture, hors TVA.
4. Il faut en toute hypothèse entendre par dommage, les dommages causés par un manquement, les dommages liés à la résiliation et les dommages du chef d’acte délictuel.
5. Le client est tenu de soumettre les actions en dédommagement au juge compétent, précisé dans les présentes conditions, avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la mise en cause. À l’expiration de la période dont question à la phrase précédente, l’action en dédommagement sera prescrite.

9. Contrôle et réclamation

1. Immédiatement, mais au plus tard dans les 12 heures qui suivent la livraison, le client devra examiner minutieusement les marchandises fournies afin d’y déceler d’éventuelles divergences telles que des vices, des quantités ou des tailles erronées, et les comparer à la commande passée et aux documents d’expédition. Les divergences constatées devront également être immédiatement communiquées par écrit à Heras Hekwerken N.V.-S.A., à défaut de quoi la livraison pourra être considérée, de fait comme de droit,
comme étant correcte. Il incombera dans ce cas au client d’apporter la preuve du contraire.
2. S’agissant des vices cachés, les mêmes conditions s’appliqueront - en tenant compte des dispositions de l’alinéa premier - étant toutefois entendu que le délai de réclamation prend cours immédiatement, ou, au plus tard, dans les 12 heures, qui suivent la découverte de la divergence.
3. En ce qui concerne toutes les autres réclamations, dont les problèmes de facturation, un délai de réclamation de cinq jours ouvrables après la découverte du problème s’appliquera, à défaut de quoi la facture pourra être considérée, de fait comme de droit, comme étant correcte.

10. (Conséquences de la) dissolution

1. Si le client ne satisfait pas, pas correctement ou avec retard, à toute obligation qui découle du contrat conclu par ses soins et des présentes conditions générales, ainsi qu’en cas de faillite, de (demande de) réorganisation judiciaire, , lorsqu’il perd, à la suite d’une saisie ou pour toute autre raison, sa liberté d’action ou si celle-ci est limitée, ou si Heras Hekwerken N.V.-S.A. a la certitude que la solvabilité du client est insuffisante, et ce, à son entière appréciation, Heras Hekwerken N.V.-S.A. aura le droit de résilier, sans mise en demeure préalable ni intervention judiciaire, le contrat conclu avec le client, sans être redevable du moindre dédommagement et sans préjudice de son droit à réclamer au client les dommages qu’elle aurait subis.
2. Le client ne sera alors pas habilité à résilier le contrat (éventuellement relativement à des biens déjà livrés), sauf si Heras Hekwerken N.V.-S.A. y consent.
3. En raison de la dissolution, les créances réciproques seront immédiatement exigibles. Le client est responsable des dommages subis par Heras Hekwerken N.V.-S.A., lesquels se composent notamment du manque à gagner et des frais de transport.
4. Le client a le droit de résilier le contrat conclu avec Heras Hekwerken N.V.-S.A. en cas de faute lourde, de faute intentionnelle, de dol ou de fraude dans le chef de Heras Hekwerken N.V.-S.A. Si le client souhaite exercer ce droit de résiliation, il doit en informer Heras Hekwerken N.V.-S.A. en lui adressant un courrier recommandé avant l’expiration d’un délai de 14 jours à compter du moment où le client a été informé de la circonstance donnant lieu à cette résiliation. www.heras-mobile.com

11. Annulation du contrat

Le client peut exceptionnellement annuler, de façon anticipée, le contrat de vente conclu entre les parties. Si le client utilise cette possibilité, il devra le signaler par écrit à Heras Hekwerken N.V.-S.A. avant la livraison des marchandises. Les clients qui annulent seront toujours tenus de rembourser tous les coûts que Heras Hekwerken N.V.-S.A. aurait déjà exposés dans le cadre du contrat de vente conclu entre les parties. Il s’agit notamment, à titre d’exemple, des coûts de production, des montages et des transports déjà planifiés, etc. (liste non exhaustive). Heras Hekwerken N.V.-S.A. peut réclamer le paiement de ces frais à ses clients sur simple demande.

12. Choix du droit applicable et élection de for

1. Le droit belge s’applique exclusivement sur toutes les offres faites par Heras Hekwerken N.V.-S.A., sur tous les contrats conclus avec cette dernière, ainsi que sur d’autres engagements souscrits par Heras Hekwerken N.V.-S.A., sur leur exécution, même en cas de transactions avec des clients établis à l’étranger, ainsi que sur les relations juridiques entre les parties en découlant.
2. En toute hypothèse, les parties conviennent que le lieu d’établissement de Heras Hekwerken N.V.-S.A. sera retenu comme lieu d’exécution de tous les engagements découlant des présentes conditions.
3. Tous les litiges entre les parties, même ceux qui ne sont considérés comme tels que par l’une des parties, seront tranchés par le juge compétent du lieu d’établissement de Heras Hekwerken N.V.-S.A. (à savoir, actuellement, Hasselt), sans préjudice du droit de ce dernier à choisir le juge compétent en exécution de la loi ou par traité.


Algemene Verhuurvoorwaarden
Heras Hekwerken NV 

1. Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door verhuurder Heras Hekwerken NV en onder haar handelsnamen uitgebrachte offertes alsmede tussen Heras Hekwerken NV en huurder (“klant”) te sluiten en gesloten huurovereenkomsten. Afwijkingen en/of aanpassing van deze algemene voorwaarden binden partijen alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien Heras Hekwerken NV niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden
niet van toepassing zijn, of dat Heras Hekwerken NV het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.
3. De toepasselijkheid van eventuele door de klant gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. De klant verzaakt hiermee dan ook volledig aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.
4. De niet - tegenstelbaarheid en/of nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van de overigen bepalingen. De bepalingen die geen uitwerking zouden hebben, worden vervangen door geldige bepalingen die soortgelijke werking hebben.

2. Totstandkoming huurovereenkomst

1. Huurovereenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verhuurder. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke orderbevestiging van verhuurder dan wel uit het feit dat verhuurder uitvoering geeft aan de huurovereenkomst.

3. Duur van de huurovereenkomst

1. Tenzij anders is vastgelegd wordt de huurovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd, namelijk voor de duur die in de orderbevestiging, en bij gebreke daarvan in de offerte, is vermeld.
2. De huurovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden verlengd.

4. Huurprijs

1. Alle huurprijzen zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW.
2. De huurprijs bedraagt bij het aangaan van de huurovereenkomst het vermelde bedrag dat op de orderbevestiging, en bij gebreke daarvan in de offerte, is vermeld.
3. Indien de huurovereenkomst langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een huurindexering plaats op basis van de gezondheidsindex.
4. Indien de kosten van verhuurder stijgen tengevolge van wijzigingen in wet en/ of regelgeving, is verhuurder gerechtigd de huurprijs tussentijds te verhogen.

5. Betaling

1. Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Opschorting en verrekening door de huurder van vorderingen van de huurder op de verhuurder worden uitgesloten.
3. Bij gebreke aan betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is de huurder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. Indien de huurder in verzuim is, is huurder een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag.
4. Bovendien is de huurder bij gebreke aan betaling binnen 30 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% over het laattijdig betaalde of onbetaalde factuurbedrag, dit met een minimum van € 250,00.
5. Iedere betaling van de huurder wordt in de eerste plaats aangerekend op de door de huurder verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
6. Klachten met betrekking tot facturen dienen met opgaaf van redenen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij de verhuurder te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur en de inhoud er van als aanvaard zal worden beschouwd.
7. Verhuurder is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de huurder op verhuurder te verrekenen met vorderingen van verhuurder en de op enigerlei wijze (in)direct aan verhuurder gelieerde ondernemingen.
8. Indien de huurder op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt hieronder - in de zin van dit artikel - mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

6. Aflevering

1. Het gehuurde wordt aan de huurder afgeleverd op de in de orderbevestiging aangegeven locatie. De kosten verbonden aan de aan- en afvoer van het gehuurde zijn voor rekening van huurder.
2. De verhuurder levert enkel op een werkbare ondergrond.
3. Indien bij levering op de afgesproken tijd niemand aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken dan wel door slechte of onmogelijke bereikbaarheid van de locatie met een normaal transport, dan heeft verhuurder het recht om het gehuurde niet af te leveren, onverminderd haar recht op betaling van de huurprijs. De huurder zal alsdan ook de gemaakte transportkosten en eventuele latere transportkosten moeten voldoen. Indien wel wordt afgeleverd – en er niemand namens de huurder aanwezig is voor ontvangst – zijn de door chauffeur genoteerde hoeveelheden en de staat van het gehuurde bindend.
4. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. Zo draagt zij gedurende de volledige huurperiode het risico voor verlies en beschadiging van het gehuurde goed.
5. Huurder is verplicht de zaken voor de duur van de overeenkomst tegen diefstal te verzekeren en kopieën van de polissen van deze verzekeringen aan verkoper / opdrachtnemer op eerste aanzegging ter inzage te geven.
6. Verhuurder heeft het recht om in gedeeltes te leveren zonder dat zij schadeplichtig wordt of het recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat.
7. Huurder heeft het gehuurde goed bij aflevering in goede staat van onderhoud ontvangen. Huurder zal zorgen dat het gehuurde goed in dezelfde staat is als waarin zij dit ontvangen heeft.
8. De huurder heeft een meldingsplicht aan de verhuurder in geval van gebreken aan het gehuurde bij aflevering. Voor zichtbare gebreken aan het gehuurde geldt een termijn van 24 uur en voor niet zichtbare gebreken van 24 uur na ontdekking, bij gebreke waarvan het afgeleverde gehuurde als correct en in goede staat afgeleverd zal worden beschouwd.
9. De huurder zal de gebruiks- en veiligheidsinstructies die op het verhuurde goed aanwezig zijn, dan wel vanwege verhuurders worden gegeven, nauwgezet in acht nemen. Algemene verhuurvoorwaarden van Heras Hekwerken NV  www.heras-mobile.com

7. Eigendom

1. Verhuurder behoudt te allen tijde het recht van eigendom op het verhuurde goed.
2. De huurder is niet gerechtigd de goederen ten nadele van de verhuurder te bezwaren of tot zekerheid over te dragen.
3. Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht, wordt daardoor eigendom van verhuurder.
4. Huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
5. Huurder is verplicht als goed huurder voor de gehuurde zaken zorg te dragen en dient de zaken in goede staat weer in te leveren. Geschiedt zulks niet, dan heeft de verhuurder het recht op schadevergoeding, ter waarde van de actuele nieuwprijs/verkoopprijs van het gehuurde.
6. Na vergoeding van de schade, zal de verhuurder het gehuurde in eigendom overdragen aan de huurder.
7. Indien huurder met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verhuurder tekortschiet of verhuurder goede grond geeft te vrezen dat in die verplichtingen tekort zal worden geschoten, is verhuurder gerechtigd de verhuurde en afgeleverde zaken onmiddellijk terug te nemen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Na terugneming zal de huurder worden gecrediteerd voor eventueel reeds teveel in rekening gebrachte huurtermijnen, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de schade die verhuurder lijdt als gevolg van het beroepen op het eigendomsvoorbehoud.
8. Indien verhuurder de zaken als haar eigendom opvordert, is de huurder gehouden om verhuurder onverwijld en zonder enige belemmering de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent de huurder reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden, teneinde de zaken terug te nemen.
9. De verhuurder is niet aansprakelijk voor nadeel dat door de huurder of door derden wordt geleden, in verband met het terughalen van het gehuurde goed, tengevolge het beëindigen van de huurovereenkomst.
10. De huurder verbindt zich er toe om de verhuurder onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door derde op de verhuurde goederen zou zijn gelegd of indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van verhuurder aangetast zijn of dreigen aangetast te worden.

8. Gebruik

1. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de bediening en behandelingsvoorschriften.
2. Huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen die over de vereiste deskundigheid (voor het installeren en gebruik van het gehuurde) beschikken en de door de verhuurder verstrekte instructies op te volgen.
3. Huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de orderbevestiging, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, op straffe van vergoeding van de door de verhuurder gemaakte kosten.
4. Huurder is verplicht verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert of had kunnen constateren.
5. Als de huurder bij einde van de huurovereenkomst het gehuurde niet op de afgesproken wijze aanbiedt, zelf niet aanwezig is of op andere wijze tekortschiet in de afhandeling van de huurovereenkomst, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding van de gemaakte kosten (zoals extra manuren, transportkosten, etc) onverminderd het recht op andere schadevergoeding (verlies of beschadiging van zaken). Indien het gehuurde op de afgesproken tijd retour wordt genomen, zijn – indien huurder of iemand namens deze niet aanwezig is – de door chauffeur genoteerde hoeveelheden en de staat van het gehuurde bindend.

9. Inspectie, onderhoud en reparatie

1. Huurder verplicht zich het gehuurde op eerste verzoek van verhuurder voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde goed en toestemming de gebouwen en terreinen van de huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.
2. Huurder stelt desgevraagd en op eerste verzoek het gehuurde in gereinigde staat en op voorgeschreven wijze ter beschikking aan verhuurder voor het door de verhuurder uit te voeren inspectie, onderhoud en/of reparatie. Huurder zal zulks ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.
3. Huurder zal geen reparaties uitvoeren of doen uitvoeren dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van reparaties komen de reparaties volledig voor rekening en risico van huurder.

10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: De situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk , al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten elke wil van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen: oorlog of oorlogsdreiging, terrorisme, rellen, staking, overstroming, brand, storing of uitval van energievoorzieningen, overheidsmaatregelen en vervoersverboden.
3. Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en komt niet in verzuim, indien hij ten gevolge van omstandigheden die buiten zijn invloedssfeer liggen en/of verandering in omstandigheden verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
4. Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan een maand vanaf de geplande levering voortduurt, hebben partijen het recht (dat deel van) de overeenkomst te ontbinden (dat nog niet is uitgevoerd), zonder dat één der partijen recht heeft op schadevergoeding.
5. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van overmacht aan de zijde van de verhuurder dan wel aan de zijde van de (onder)aannemers aangesteld door verhuurder;

11. Aansprakelijkheid

1. Verhuurder heeft voor het gehuurde een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het van toepassing zijnde eigen
risico van deze aansprakelijkheidverzekering komt voor rekening van de huurder. Bij repeterende schades kan het zijn dat per schade voorval een eigen risico voor rekening van de huurder komt.
2. In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder dit binnen 48 uur na constatering schriftelijk aan verhuurder te melden.
3. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen, zal de geleden schade op grond van de verzekering op huurder verhaald worden.
4. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en vervreemding; ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van huurder. Huurder dient om die reden zich daartegen te verzekeren.
5. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan.
6. De aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, mede indachtig lid 1 van dit artikel, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder.  www.heras-mobile.com
7. Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking schade geleden door huurder, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van aan verhuurder toerekenbare gebreken aan het gehuurde, voor zover verhuurder voor die schade verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
8. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, waaronder stagnatieschade en gederfde winst en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen.
9. Bij verhuur van mobiele hekwerken en andere beveiligingszaken is verhuurder niet aansprakelijk voor schade, welke veroorzaakt wordt aan het beveiligde object. Huurder is gehouden een deugdelijke verzekering daarvoor af te sluiten.

12.annulering

Een huurovereenkomst kan steeds vroegtijdig door de huurder beëindigd worden zonder opgaaf van reden en dit uiterlijk 2 werkdagen voor de effectieve levering van het gehuurde goed plaats vindt. Bij laattijdige annulering zal steeds een annuleringskost in rekening worden gebracht van 500,00 euro.

13. Ontbinding

Verhuurder heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst te ontbinden wanneer: huurder zijn verplichtingen --uit hoofde van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie c.q. en aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen is verloren of deze is beperkt dan wel indien aan verhuurder is gebleken dat de huurder onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van de verhuurder, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst is huurder aan verhuurder alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Alle huurtermijnen zijn in geval van ontbinding van de huurovereenkomst direct opeisbaar. Daarnaast is huurder gehouden om verhuurder te vergoeden overeenkomstig het in artikel 5.4 bepaalde.

14. Overdracht rechten en plichten

Verhuurder heeft het recht de eigendom van het gehuurde en haar rechten en plichten uit hoofde van de huurovereenkomst aan een derde over te dragen. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.

15. Rechtskeuze en forumkeuze

1. Op de verhuurovereenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van verhuurder onverminderd het recht van verhuurder om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.